Hình: tham dự đại hội thành lập hội nữ doanh nhân tỉnh An Giang ngày 18-03-2017

Hình: tham dự đại hội thành lập hội nữ doanh nhân tỉnh An Giang ngày 18-03-2017
Hình: tham dự đại hội thành lập hội nữ doanh nhân tỉnh An Giang ngày 18-03-2017
.