Hình: Hội thảo "Liên kết doanh nghiệp - nói mãi làm được không?" ngày 12-03-2017

Hình: Hội thảo "Liên kết doanh nghiệp - nói mãi làm được không?" ngày 12-03-2017
Hội thảo "Liên kết doanh nghiệp - nói mãi làm được không?" ngày 12-03-2017
.