QUY CHẾ HỘI VIÊN

Thứ hai - 22/05/2017 00:04
QUY CHẾ HỘI VIÊN

QUY CHẾ HỘI VIÊN

QUY CHẾ HỘI VIÊN
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
HỘI NỮ DOANH NHÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  01/HNDN

Đồng Tháp, ngày 14  tháng 4 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Hội viên của Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp
---------------------
 
HỘI NỮ DOANH NHÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
         
          Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND-TL ngày 23/02/2017 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc cho phép thành lập Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND-TL ngày 27/3/2017 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc cho phép đổi tên Hội nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp và phê duyệt Điều lệ Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp;
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Quyết định ban hành Quy chế Hội viên của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
          Điều 3. Thành viên Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh;
- Lưu Hội Nữ DN.
TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Lê Thị Hồng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
HỘI NỮ DOANH NHÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 14  tháng 4  năm 2017
 
                 QUY CHẾ HỘI VIÊN
HỘI NỮ DOANH NHÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HNDN ngày 14/4/2017 của
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp)
---------------
 
CHƯƠNG I
 HỘI VIÊN
 
Điều 1. Các hình thức tham gia Hội viên
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh ĐT có các hình thức tham gia Hội viên như:
1. Hội viên chính thức: Gồm Hội viên cá nhân, Hội viên Tổ chức, Hội viên tập thể.
2. Hội viên Danh dự
3. Hội viên Liên kết
Điều 2. Điều kiện để trở thành Hội viên
1. Hội viên chính thức:
1.1 Hội viên cá nhân: Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bao gồm nữ chủ Doanh nhân và lãnh đạo quản lý điều hành doanh nghiệp (không phân biệt thành phần kinh tế hay qui mô) có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có đầy đủ năng lực pháp lý, tán thành Điều lệ Hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội và tự nguyện gia nhập Hội.
1.2 Hội viên Tổ chức: Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động có thu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, được thành lập theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hội, có nhiều cá nhân có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hộ và tự nguyện gia nhập Hội. Các cá nhân của Hội viên Tổ chức tham gia sinh hoạt Hội phải từ cấp quản lý trở lên và có đăng ký danh sách, thông tin cụ thể với Văn phòng Hội.
1.3 Hội viên tập thể: Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân của huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, được thành lập theo quy định của pháp luật tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập Hội.
2. Hội viên Danh dự:
Nữ công dân Việt Nam có uy tín cao trong xã hội, có nhiều công lao đóng góp cho hoạt động của Hội; tán thành Điều lệ Hội và tham gia Hoạt động Hội, có thể được Ban Thường vụ  Hội công nhận là Hội viên Danh dự của Hội.
3. Hội viên Liên kết:
Nữ Doanh nhân không đủ điều kiện là Hội viên chính thức; có đăng ký kinh doanh, có đầy đủ năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, tán thanh Điều lệ Hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được xem xét làm Hội viên Liên kết của Hội.
 
CHƯƠNG II
HỘI PHÍ
 
Điều 3. Phí và Hội phí được Ban chấp hành(BCH) quyết định, bao gồm các mức sau:
1. Phí gia nhập Hội: 500.000đ/cá nhân/tập thể.
2. Hội phí:
1. Hội viên cá nhân: 1.000.000đ/cá nhân/tập thể (một triệu đồng).
2. Hội viên tổ chức:
2.1 Hội viên tập thể: 5.000.000đ/năm (Năm triệu đồng)
2.2. Hội viên Tổ chức:
- Từ 2 - 5 cá nhân tham gia : 5.000.000đ/năm (Năm triệu đồng)
- Từ 6 - 10 cá nhân tham gia: 10.000.000đ/năm (Mười triệu đồng)
3. Hội viên Danh dự: Không phải đóng Hội phí
4. Hội viên Liên kết: Bằng mức đóng Hội viên cá nhân.
Điều 4. Phí gia nhập Hội đóng đủ 1 lần ngay khi làm thủ tục gia nhập Hội.  Hội viên đóng Hội phí 02 lần trong năm và được Văn phòng Hội(VPH) thu vào đầu kỳ (quí 1) và đầu kỳ (quí 3) hàng năm, hoặc đóng 1 lần trong năm vào đầu kỳ (quí 1) hàng năm. Văn phòng Hội phụ trách việc thông báo, nhắc nhở Hội viên đóng Hội phí và định kỳ báo cáo với Thường trực và BCH Hội về tình hình thu Hội phí.
Điều 5. Vào cuối mỗi năm, BCH họp để xem xét và quyết định mức Hội phí của năm tiếp theo cho phù hợp với tình hình thực tế.
 
CHƯƠNG III
QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN
 
Điều 6. Hội viên cá nhân có các quyền lợi sau:
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các chương trình, hoạt động do Hội tổ chức.
3. Được tham gia thảo luận, biểu quyết các nội dung công tác của Hội theo quy định; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định Pháp luật.
4. Được dự Đại Hội, ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo và Ban kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
5. Được cấp thẻ Hội viên.
6. Được giới thiệu Hội viên mới
7. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội và được đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật.
8. Được Hội đề cử tham gia BCH Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam các cấp (nếu được mời);
9. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
10. Được tham gia sinh hoạt chung toàn Hội ít nhất 01 lần/năm.
11. Được ra khỏi Hội khi tự xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên.
Điều 7. Cá nhân thuộc Hội viên Tổ chức đã đăng ký theo danh sách với Hội được hưởng quyền như một Hội viên cá nhân. Hội viên tập thể được hưởng quyền như một Hội viên cá nhân và được tham gia các chương trình hoạt động Hội không quá ba (03) người.
CHƯƠNG IV
NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN
 
Điều 8. Hội viên có các nghĩa vụ sau:
1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội.
2. Tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và học hỏi với các Hội viên khác, xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công, phê chuẩn, cho phép bằng văn bản.
4. Tuyên truyền rộng rãi về Hội để thu hút Hội viên mới và hoạt động góp phần phát triển tổ chức, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội.
5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
6. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
7. Trả lại thẻ Hội viên hoặc giấy chứng nhận Hội viên (nếu có) khi không còn là Hội viên
 
 
CHƯƠNG V
KẾT NẠP HỘI VIÊN
 
Điều 9. Thủ tục gia nhập Hội
Các cá nhân, tổ chức đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này muốn gia nhập Hội cần nộp hồ sơ gia nhập Hội tại Văn phòng Hội gồm:
- Đơn xin tham gia Hội (theo mẫu do Hội quy định).
- Tờ thông tin trích ngang (theo mẫu do Hội quy định).
- Bản sao quyết định thành lập (đối với tổ chức).
- Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc quyết định bổ nhiệm (đối với cá nhân).
Điều 10. Quy trình kết nạp Hội viên
1. Văn phòng Hội tiếp nhận đầu đủ hồ sơ gia nhập và theo định kỳ cuối mỗi tháng trình Thường trực Hội.
2. Thường trực Hội xem xét và ra quyết định chấp nhận hồ sơ gia nhập.
3. Trong vòng 15 ngày sau khi có quyết định của Thường trực, Văn phòng Hội thông báo danh sách Hội viên mới cho toàn thể Hội viên qua bản tin Facbook/ Website của Hội.
4. Kể từ ngày Thường trực Hội ra quyết định, Hội viên mới được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội viên theo quy định tại quy chế này.
5. Lễ kết nạp Hội viên mới sẽ được thực hiện vào các sự kiện lớn hoặc họp mặt Hội viên định kỳ của Hội.
 
CHƯƠNG VI
THỦ TỤC RA KHỎI HỘI
 
Điều 11. Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hội làm đơn gửi Ban Chấp hành Hội. Quyền và nghĩa vụ Hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành Hội thông báo chấp thuận.
  Điều 12. Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định khai trừ Hội viên ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:
   - Vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm Điều lệ và các quy định của Hội, làm tổn hại đến quyền lợi, uy tín và đoàn kết của Hội;
   - Đối với Hội viên cá nhân: Mất năng lực hành vi dân sự, mất quyền công dân, mất tích hoặc chết;
   - Đối với Hội viên tổ chức: Mất tư cách pháp nhân;
   - Không tham gia hoạt động Hội theo nghĩa vụ của Hội viên đã quy định.
   - Không đóng hội phí từ 01 (một) năm trở lên, trừ trường hợp có lý do được Ban Thường vụ chấp nhận.
 Ban Thường vụ Hội ra quyết định chấm dứt tư cách Hội viên. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội viên chấm dứt kể từ khi có quyết định. Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày sau khi có quyết định chấm dứt tư cách Hội viên, Văn phòng Hội có trách nhiệm thông báo đến Ban Chấp hành và toàn thể Hội viên của Hội.
CHƯƠNG VII
SỬA ĐỔI VÀ THI HÀNH QUY CHẾ
 
Điều 13. Sửa đổi và bổ sung Quy chế
1. Trong quá trình thực hiện, các thành viên Ban chấp hành hoặc Hội viên có quyền đề xuất với Ban chấp hành về việc sửa đổi bổ sung những quy định của Quy chế này cho phù hợp với hoạt động của Hội.
2. Cuối mỗi năm Ban chấp hành xem xét việc thực hiện Quy chế, đề xuất của Hội viên và có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện hoạt động Hội.
Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội ký ban hành, sau khi đã được Ban chấp hành thông qua.
2. Văn phòng, các Ban và Hội viên chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định trong Quy chế này và báo cáo với Thường trực Hội.
 
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
HỘI NỮ DOANH NHÂN  TỈNH ĐỒNG THÁP
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Hồng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: quy chế

Những tin mới hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2007

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 244572

Tin mới nhất

Các trang liên kết của hội

Hỗ trợ

Kỹ thuật

Name: Mr. Linh

BACK TO TOP