Điều lệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỀU LỆ
HỘI NỮ DOANH NHÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Được Đại hội thông qua ngày 01 tháng 3 năm 2017 và được Chủ tịch UBND Tỉnh 
phê duyệt theo Quyết định số 36 /QĐ-UBND-TL ngày 27 tháng 3 năm 2017)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp.
2. Tên tiếng nước ngoài: Dongthap Association For Women Entrepreneurs.
3. Tên viết tắt: DAWE.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
1. Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Hội)  là tổ chức xã hội  - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân, chủ doanh nghiệp  do  nữ quản lý,
điều hành doanh nghiệp và nữ khởi nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức  đại  diện  nữ  doanh  nhân  hoạt  động  trong  lĩnh  vực  sản  xuất, kinh  doanh, dịch vụ có văn phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
2.  Mục  đích  của  Hội  là  nơi  tổ  chức  tập  hợp,  đoàn  kết  các  cá  nhân  nữ doanh  nhân  để  chia  sẻ,  trao  đổi  kinh  nghiệm,  nâng  tầm  hình  ảnh,  tư  duy  và phong cách lãnh đạo của đội ngũ nữ doanh nhân, doanh nghiệp Tỉnh; phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của nữ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự ngh iệp phát triển kinh tế  -  xã hội;  liên kết, hỗ trợ nâng cao chuyên môn, năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ lợi ích hợp  pháp của hội viên; tạo các cơ hội cho phụ nữ phát triển, cân bằng và tiến bộ trong đời sống bản thân, kinh doanh và gia đình; tham gia vào các hoạt động xã hội giúp nâng cao điều kiện sống và kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ, bảo vệ môi trường và phát triển giáo dục, thực hiện các mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới.
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ  Hội  được  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
phê duyệt.
2. Trụ sở của  Hội  đặt tại: Số 31, đường  30/4,  phường 1,  thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp).
Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1.  Hội  hoạt động trong lĩnh vực  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các  nữ khởi  nghiệp,  nữ  doanh  nghiệp,  cũng  như  tham  gia  vào  các  hoạt  động  xã  hội nhằm  nâng cao điều kiện sống và kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh Đồng Tháp.
2.  Hội  là thành viên  tự  nguyện Hội Liên hiệp Phụ  nữ  Tỉnh,  Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh. Hội chịu sự quản lý Nhà 
nước của Sở  Kế  hoạch và Đầu tư  và các  sở, ngành  có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.
Chương II
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ
Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.
2. Đại diện, bảo  vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia chương trình, dự án, đề  tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức.
4. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị với cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến hoạt 
động của Hội theo quy định của pháp luật. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
5. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
6. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.
7. Được gây  quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp 
pháp khác để tự trang trải kinh phí hoạt động.
8. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ  chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Nhiệm vụ
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 
2. Tập hợp, đoàn kết  hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các  hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm 
nâng tầm hình ảnh, tư duy và phong cách lãnh đạo của đội ngũ nữ doanh nhân, doanh nghiệp  trên địa bàn  Tỉnh; phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của nữ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế  -  xã hội, tham gia vào các hoạt động xã hội, xóa đói giảm nghèo.
3. Phổ  biến, bồi dưỡng kiến thức cho  hội viên, hướng dẫn  hội viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  Nhà  nước, quy 
chế, quy định của Hội.
4. Phản ánh, đề xuất, kiến nghị xây dựng chính sách  pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của  hội viên 
theo ủy quyền trong tranh chấp thương mại và thực hiện bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.
5. Hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua cung cấp thông tin, tư vấn, đào tạo, kết nối doanh nhân, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương 
mại, đầu tư,…  Tạo  cơ hội cho  hội viên phát triển, cân bằng và tiến bộ trong đời sống bản thân, kinh doanh và gia đình. Khuyến khích hội viên tham gia phát triển cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua tổ chức các hoạt động xã hội giúp nâng cao điều kiện sống và kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo vệ môi trường và phát triển giáo dục.
6. Khi tổ chức Đại hội; thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch; thay đổi trụ sở; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; lập các pháp nhân thuộc Hội phải theo đúng quy định 
của pháp luật và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
7. Hàng năm, Hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội với cơ quan  quản lý nhà nước  (Sở  Kế hoạch và Đầu tư)  và  Hội Liên hiệp  Phụ nữ 
Tỉnh.  Chấp  hành  sự hướng  dẫn, kiểm  tra,  thanh  tra  của  cơ quan  nhà  nước  có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.
8.  Lập  và  lưu  giữ  tại  trụ  sở  Hội  danh  sách  hội  viên  và  các  đơn  vị  trực thuộc Hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hội ,  Văn phòng đại diện(nếu có) và biên bản các cuộc họp Ban Chấp hành.
9. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Chương III
TỔ CHỨC THÀNH VIÊN, HỘI VIÊN
Điều 8. Hội viên
Hội viên  của Hội gồm  hội viên chính thức,  hội viên liên kết và  hội viên danh dự:
1. Hội viên chính thức:  gồm các cá nhân, tổ chức là nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Tỉnh.  
2. Hội viên liên kết: Các nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp, nữ quản lý điều  hành  doanh  nghiệp  không  đủ  điều  kiện  là  hội  viên  chính  thức  nhưng  có đăng ký kinh doanh, có đầy đủ năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự; tán thành Điều lệ Hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được xem xét là hội viên liên kết của Hội.
3. Hội viên danh dự: Nữ công dân Việt Nam có uy tín cao trong xã hội, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội; tán thành Điều lệ  Hội và tham gia hoạt 
động Hội  thì  được Ban Thường vụ Hội  xem xét,  công  nhận là  hội viên danh dự của Hội.
4.  Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như  hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội; quyền ứng 
cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội; hội viên danh dự không phải đóng hội phí.
Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.
2.  Được  Hội  cung  cấp thông  tin liên quan đến  lĩnh vực hoạt  động  của Hội; được tham gia các chương trình, hoạt động do Hội tổ chức.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội;  tham gia kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có  thẩm 
quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
5. Được giới thiệu hội viên mới.
6. Được Hội khen thưởng theo  thẩm quyền  của Hội. Đồng thời, được   đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật.
7. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
Điều 10. Nghĩa vụ hội viên.
1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước; chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các nghị quyết, quyết định 
của Hội.
2. Tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ  và học hỏi với các  hội viên khác, xây dựng Hội phát triển 
vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công, phê chuẩn, cho phép bằng văn bản.
4. Tuyên truyền rộng rãi về Hội để thu hút hội viên mới và hoạt động góp phần phát triển tổ chức, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội.
5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội. 
6. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
Điều 11.  Thủ tục, thẩm quyền kết n ạp hội viên  và thủ tục ra khỏi Hội
1. Thủ tục gia nhập Hội: các cá nhân, tổ chức đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 Điều lệ này muốn gia nhập Hội thì phải nộp hồ sơ xin gia nhập Hội tại 
Văn phòng Hội, gồm:
- Đơn xin tham gia Hội (theo mẫu do Hội quy định).
- Tờ thông tin trích ngang (theo mẫu do Hội quy định).
- Bản sao quyết định thành lập (đối với tổ chức).
- Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc quyết định bổ nhiệm (đối với cá nhân).
Ban Thường vụ Hội xem xét,  chấp nhận đơn gia nhập và ra quyết định công nhận hội viên mới. Kể từ ngày Hội có quyết định, hội viên được hưởng đầy 
đủ các quyền và nghĩa vụ của hội viên theo quy định tại Điều lệ này. Trong thời gian 20  (hai mươi)  ngày sau khi kết nạp, Văn  phòng Hội thông báo danh sách hội viên mới cho tất cả các hội viên trong Hội biết.
2. Thủ tục ra khỏi Hội:
a) Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hội thì làm đơn gửi Ban Chấp hành Hội để xem xét, quyết định. Quyền và nghĩa vụ  hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban 
Chấp hành Hội thông báo chấp thuận.
b) Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định khai trừ  hội viên ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:
-  Vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm Điều lệ và các quy định của Hội, làm tổn hại đến quyền lợi, uy tín và đoàn kết của Hội.
-  Đối với hội viên cá nhân:  mất năng lực hành vi dân sự, mất quyền  công dân, mất tích hoặc chết.
- Đối với hội viên tổ chức: mất tư cách pháp nhân.
-  Không tham gia hoạt động Hội theo nghĩa vụ của  hội viên đã quy định tại Điều 10 của Điều lệ này.
-  Không đóng hội phí từ 01  (một)  năm trở lên, trừ trường hợp có lý do được Ban Thường vụ chấp nhận.
c) Ban Thường vụ Hội ra quyết định chấm dứt tư cách  hội viên. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội viên chấm dứt kể từ khi có quyết định. Trong thời gian 20 
(hai mươi) ngày sau khi có quyết định chấm dứt tư cách hội viên, Văn phòng Hội có trách nhiệm thông báo đến Ban Chấp hành và toàn thể hội viên của Hội biết.
Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội. 
2. Ban Chấp hành.
3. Ban Thường vụ.
4. Ban Kiểm tra.
5. Văn phòng và các Ban chuyên môn.
Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của  Hội  là  Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 năm một lần. Đại hội bất thường 
được triệu tập khi  có  ít nhất có 2/3  (hai phần ba)  tổng số  Ủy  viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề ng hị.
2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu 
được tổ chức khi có trên 1/2  (một phần hai)  số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.
3. Nhiệm vụ của Đại hội:
a)  Thảo  luận  và  thông  qua  báo  cáo  tổng  kết  nhiệm  kỳ;  phương  hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội.
b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ  (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có).
c) Thảo luận, góp ý kiến vào  báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và báo cáo tài chính của Hội.
d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.
đ) Các nội dung khác (nếu có).
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a)  Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.
b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.
c)  Quyết  định  hợp  lệ  của  Đại  hội  có  hiệu  lực  thi  hành  đối  với  mọi  hội viên, kể cả các hội viên vắng mặt hay bất đồng ý kiến.
5. Khi triệu tập Đại hội, Ban Chấp hành phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời  hội viên ít nhất 05  (năm)  ngày trước ngày Đại hội.
Điều 14. Ban Chấp hành
1. Ban Chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Ban Chấp hành do Đại hội bầu trong số các hội viên chính thức của Hội. Số 
lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn  Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội. 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ  Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội.
b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội.
c) Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới trình Đại hội.
d) Quyết định cơ cấu,  tổ chức bộ máy của  Hội. Ban hành  Quy  chế hoạt động  của  Ban  Chấp  hành, Ban  Thường  vụ  và  các  Ban  chuyên  môn;  Quy  chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của  Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của  Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ  Hội  phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch,  Ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số  Ủy viên Ban Chấp hành 
bầu bổ sung không được quá 1/3  (một phần ba)  so với số lượng  Ủy  viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.
e) Quyết định mức hội phí theo từng thời kỳ.
g)  Quyết  định  chương  trình,  kế  hoạch  công  tác  hàng  năm  của  Hội  và chương trình hoạt động của các Ban chuyên môn.
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
b) Ban Chấp hành họp đình kỳ 06 (sáu) tháng 01 (một) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên  2/3  (hai  phần  ba)  tổng số Ủy viên Ban Chấp hành.
c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có trên 1/2  (một phần hai) Ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết 
bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định.
d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên  1/2  (một  phần  hai)  tổng số  Ủy  viên Ban  Chấp hành dự  họp  biểu quyết  tán thành.  Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì sẽ do Chủ tịch Hội quyết định.
Điều 15. Ban Thường vụ
1. Ban Thường vụ  Hội  do Ban Chấp hành bầu trong số các  Ủy  viên BanChấp  hành  nhưng  không  quá  1/3  (một  phần  ba)  số  lượng  Ủy  viên  Ban  Chấp hành;  Ban  Thường  vụ  gồm:  Chủ  tịch,  các  Phó  Chủ  tịch  và  các  Ủy  viên.  Số lượng,  cơ  cấu,  tiêu  chuẩn  Ủy  viên  Ban  Thường  vụ  do  Ban  Chấp  hành  quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ: 
a) Thay mặt Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo 
hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành; báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành.
b) Kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện các chương trình hoạt động của Hội, chương trình hoạt động của các Ban chuyên môn. Tham mưu,  đề xuất Ban 
Chấp hành điều chỉnh các chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của Hội.
c) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành.
d) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
các tổ chức, đơn vị thuộc Hội; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm  Thư ký  kiêm Chánh văn phòng và lãnh đạo các tổ chức đơn vị thuộc Hội.
đ) Quyết định kết nạp, khai trừ hội viên ra khỏi Hội.
e) Quyết định các vấn đề khen thưởng, kỷ luật của Hội.
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
b) Ban Thường vụ  01  (một)  quý  họp 01  (một)  lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch  Hội  hoặc trên  2/3  (hai  phần  ba)  tổng số  Ủy  viên 
Ban Thường vụ.
c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên  2/3  (hai  phần ba)  Ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết 
bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định.
d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên  2/3  (hai  phần  ba)  tổng  số  Ủy  viên  Ban  Thường  vụ  dự  họp  biểu  quyết  tán thành.
Điều 16. Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra Hội gồm: do Đại hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc  giơ tay. Số  lượng, cơ  cấu, tiêu  chuẩn  Ủy  viên Ban  Kiểm  tra  do  Đại hội 
quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ  Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết,  quyết  định  của  Ban  Chấp  hành,  Ban  Thường  vụ,  các  quy  chế  của  Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên.
b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của 
pháp luật. 
3. Ban Kiểm tra hoạt động  theo quy chế do Ban Kiểm tra ban hành, tuânthủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
Điều 17. Ban Cố vấn
1. Ban Cố vấn có thể là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  Đồng  Tháp,  các  cá  nhân  xuất  sắc  đại  diện  cho  các  tổ  chức  Nữ  Doanh 
nhân/Doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế đầu ngành, hoặc các chuyên gia có tầm  ảnh hưởng lớn đến  phong trào doanh nhân nữ được  Ban  Thường  vụ  mời tham gia hỗ trợ, tư vấn cho Hội.
2. Thành viên Ban Cố vấn được mời tham gia các phiên họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, được quyền tham gia ý kiến, tư vấn như các thành viên Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ, nhưng không tham gia biểu quyết.
3. Ban Chấp hành quy định chế độ đãi ngộ đối với thành viên Ban Cố vấn.
Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
1. Chủ tịch  Hội  là đại diện pháp nhân của  Hội  trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của  Hội. Chủ tịch  Hội  do Ban Chấp 
hành bầu trong số các Ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
b)  Chịu  trách  nhiệm  toàn  diện  trước  cơ  quan  có  thẩm  quyền  cho  phép thành lập  Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của  Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Hội  về mọi hoạt động của  Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội.
c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ.
d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội.
đ)  Khi  Chủ  tịch  Hội  vắng  mặt, việc chỉ đạo, điều  hành giải quyết  công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.
3.  Phó  Chủ  tịch  Hội  do  Ban  Chấp  hành  bầu  trong  số  các  Ủy  viên  Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
a)  Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch  Hội  chỉ đạo, điều hành công tác của  Hội theo sự phân công của Chủ tịch  Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch  Hội  và trước  pháp  luật  về  lĩnh  vực  công  việc  được  Chủ  tịch  Hội  phân  công  hoặc  ủy quyền.
b) Các Phó Chủ tịch phụ trách các Ban chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng chương trình hoạt động của Ban căn cứ trên chương trình hành động chung 
của Hội và phối hợp với Văn phòng Hội để  tổ chức, triển khai thực hiện. Các Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
Điều 19. Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội
1. Thư ký Hội có những nhiệm vụ sau:
a) Phụ trách, lãnh đạo Văn phòng Hội thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động của Hội.
b) Phối hợp với các Ban hoạt động tổ chức, triển khai các  chương trình hoạt động của Hội.
c) Thay mặt Chủ tịch Hội giải quyết các công việc khi được ủy quyền.
d)  Tổ  chức, xây  dựng  các  Quy  chế  hoạt động  của  Văn  phòng  Hội, bao 
gồm cả Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hội để trình Ban Chấp hành phê duyệt.
đ) Định kỳ báo cáo Ban Chấp hành về các hoạt động của Hội.
e) Chuẩn bị và dự thảo các báo cáo hàng năm và báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội.
g) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội và trước pháp luật về các hoạt động của Văn phòng Hội.
2.  Văn  phòng  Hội  do  Ban  Chấp  hành  Hội  quyết  định  thành  lập.  Văn phòng Hội có Chánh Văn phòng và các bộ phận chuyên môn. Chánh Văn phòng có nhiệm vụ:
a) Tổ chức và hoạt động theo  quy chế được Ban Chấp hành phê duyệt. Xây dựng các quy trình làm việc và tổ chức hoạt động của Văn phòng theo định 
hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.
b) Thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Hội, xây dựng kế hoạch công tác của Văn phòng đảm bảo đáp ứng các chương trình hoạt động của Hội.
c) Phối hợp linh hoạt với các Ban chuyên môn để tổ chức, triển khai   các chương trình của Hội đề ra.
d) Quản lý tài sản, tài chính của Hội; lập và lưu giữ hồ sơ, tài liệu về tổ chức, hoạt động và tài chính của Hội.
đ) Quản lý danh  sách, hồ sơ, tài liệu của các  hội viên và các tổ chức trực thuộc do Hội thành lập.
e) Báo cáo trực tiếp tình hình hoạt động với Ban Thường vụ Hội.
Điều 20. Các đơn vị trực thuộc Hội.
Các đơn vị trực thuộc Hội được thành lập theo quy định của pháp luật.
Chương V
CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT,
ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ
Điều 21. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội 11
Việc chia, tách,  sáp nhập,  hợp nhất,  đổi tên và giải thể Hội  thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về  Hội, nghị quyết Đại hội 
và các quy định pháp luật có liên quan.
Chương VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
Điều 22. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của Hội:
a) Nguồn thu của Hội:
-  Lệ phí gia nhập  Hội, hội phí hàng năm của  hội viên, tổ chức thành viên do Ban Chấp hành quy định phù hợp với từng thời điểm cụ thể.
- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
-  Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có).
- Các khoản thu hợp pháp khác.
b) Các khoản chi của Hội:
- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội.
-  Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại  Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật.
-  Chi  công  tác  hành  chính,  văn  phòng,  mua  sắm,  bảo  dưỡng  thiết  bị, phương tiện làm việc.
- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.
2. Tài sản của  Hội: Tài sản của  Hội  bao gồm trang thiết bị,  phương tiện phục vụ hoạt động của  Hội. Tài sản của  Hội  được hình thành từ nguồn kinh phí 
của  Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặ ng theo quy định của pháp luật.
Điều 23. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính, tài sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.
2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Ban Chấp hành  Hội  ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của  Hội  đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với 
quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.
Chương VII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 24. Khen thưởng 
1. Tổ chức, đơn vị thuộc  Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được  Hội khen  thưởng  hoặc  được  Hội  đề  nghị  cơ  quan,  tổ  chức  có  thẩm  quyền  khen 
thưởng theo quy định của pháp luật.
2.  Ban  Chấp  hành  Hội  quy  định  cụ  thể  hình  thức,  thẩm  quyền,  thủ  tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
Điều 25. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc  Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của  Hội; lợi dụng danh nghĩa của Hội hoạt động 
trái  pháp  luật  thì  bị  xem  xét, thi  hành  kỷ  luật .  Tùy  theo  tính  chất,  mức  độ  vi phạm Ban Chấp hành quy định các hình thức kỷ luật, như: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ  khỏi  Hội.  Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì ngoài hình thức kỷ luật còn phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
2. Ban Chấp hành  Hội  quy định cụ  thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
Chỉ có Đại hội  Hội  Nữ doanh nhân  tỉnh  Đồng Tháp mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều  lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ  Hội  phải được trên 1/2 
(một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.
Điều 27. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội  Nữ doanh nhân  tỉnh  Đồng Tháp gồm 08 (tám) Chương, 27 (hai mươi bảy)  Điều đã được Đại  hội  thành lập  Hội  Nữ doanh nhân  tỉnh  Đồng 
Tháp, nhiệm kỳ 2017  - 2022 thông qua ngày  01  tháng 3 năm 2017 tại tỉnh Đồng Tháp và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.
2. Căn cứ quy định pháp luật về  hội  và Điều lệ  của  Hội, Ban Chấp  hành Hội  Nữ doanh nhân  tỉnh  Đồng Tháp có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện Điều lệ này./.

 

Tin mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 55

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1594

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 231929

Các trang liên kết của hội

Hỗ trợ

Kỹ thuật

Name: Mr. Linh

CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT

PETIMEX
PETIMEX
ÁNH DƯƠNG
ÁNH DƯƠNG

BACK TO TOP